Attention! You have come to the archive site of Scientific Bulletin "Modern problems of Metallurgy".
The current version of the site https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/mpm/index


ПЕРЕЛІК СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1) Рукопис статті українською або російською або англійською мовою (об’ємом 6 – 12 сторінок), викладений відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003р.

2) Розширену анотацію англійською мовою у разі опублікування статті українською або російською мовою. Об’єм розширеної анотації – не менше 1800 знаків. Структура анотації: УДК, прізвища авторів, назва статті, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета дослідження, викладення основного матеріалу дослідження, висновки.

3) Відомості про авторів українською та англійською мовою.

Повинні бути представлені на окремій сторінці наприкінці статті та містити фамілію, ім’я по батькові повністю, посаду і організацію, що представляє автор.

4) Реферат українською і англійською мовою.

Реферати. Надаються на 3-х мовах (російській, українській, англійській) і розміщуються на окремій сторінці наприкінці статті. В рефераті вказується УДК, в наступному рядку П.І.Б. авторів і назва статті. З наступного рядка стислий зміст статті викладений у обсязі до 100 слів. З нового рядка вказується кількість літературних джерел та ілюстрацій.

Приклад реферату.

––––––––––––––––––––––––

УДК 624.04

Зеленцов Д.Г. Нові моделі розв’язку задач вагової оптимізації кородуючих згінних стрижневих елементів 

Розглядаються різні математичні моделі рішення задач вагової оптимізації балкових конструкцій, підданих корозії. Запропоновано нову математичну модель задачі оптимізації кородуючих балок. Вона припускає рішення задачі без врахування агресивного середовища для узагальненої цільової функції, що включає периметр перетину, з наступним збільшенням оптимальних параметрів на величину, що компенсує корозію. Показано можливість використання даної моделі для балки з довільною формою перетину.

Бібл. 7, іл. 7, табл. 1.

––––––––––––––––––––––––

5) Витяг із протоколу засідання кафедри (наукового семінару) з рекомендацією до опублікування статті.

6) Рецензію провідного спеціаліста щодо наукового рівня статті.


Вимоги до оформлення статей для публікації у фаховому збірнику
 «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТАЛУРГІЇ»

Згідно з вимогами ВАК України оригінальна стаття у фаховому виданні має складатися з таких розділів: Постановка проблеми; Аналіз останніх досліджень і публікацій; Мета дослідження; Викладення основного матеріалу дослідження; Висновки; Список використаної літератури; References.

Стаття оформлюється у текстовому редакторі MS Word, усіх версій окрім 2010. Параметри сторінки – формат А4 (210 мм Х 297 мм). Поля: верхнє – 2,5 cм, нижнє – 2,5 cм, ліве – 3 cм, праве – 2 cм. Відстані від верхнього краю та нижнього краю до колонтитула – 1,25 см. Сторінки не нумеруються.

Текст оформляється у такому порядку: 

1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівнювання по ширині, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між строчками – 1,1 (PT Serif, 12 pt).

2. Імена та прізвища авторів, абзацний відступ – 1 см, вирівняно по правому краю, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між рядками – 1,1, відступ зверху абзацу – 0 pt, відступ знизу абзацу – 6 pt (PT Serif, 12 pt).

3. Назва статті, без абзацного відступу, вирівняна по центру, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між рядками – 1,2, відступ зверху абзацу – 6 pt, відступ знизу абзацу – 6 pt (PT Serif, 13, напівжирне написання, літери прописні). 

4. Анотація мовою статті не менше 500 знаків та ключові слова, без абзацного відступу, вирівнювання по ширині, лівий відступ – 1 см, правий відступ – 1 см, інтервал між рядками – 1,1, відступ зверху абзацу – 1 pt, відступ знизу абзацу – 3 pt (PT Serif, 10, курсивне написання). 

Слова Анотація та Ключові слова виділяються напівжирним написанням. Після ключових слів ставиться одна пуста строчка. Анотація та ключові слова подаються на трьох мовах у наступному порядку: українська, російська, англійська.

5. Назва розділу, без абзацного відступу, вирівнювання по центру, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між строчками – 1,1, відступ зверху абзацу – 4 pt, відступ знизу абзацу – 2 pt (PT Serif, 12, напівжирне написання).

6. Основний текст, абзацний відступ – 1 см, вирівнювання по ширині, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між строчками – 1,1, відступ зверху абзацу – 0 pt, відступ знизу абзацу – 0 pt (PT Serif, 12).

7. Рисунок, без абзацного відступу, вирівнювання по центру, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між строчками – 1,2, відступ зверху абзацу – 6 pt, відступ знизу абзацу – 6 pt.

Рисунок має бути згрупованим і вставленим безпосередньо в текст.

Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PNG, JPG, BMP, CDR.

8. Підрисунковий напис, без абзацного відступу, вирівнювання по центру, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між строчками – 1,2, відступ зверху абзацу – 0 pt, відступ знизу абзацу – 4 pt (PT Serif, 12).

9. Формула, без абзацного відступу, вирівнювання по ширині, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між строчками – 1,1, відступ зверху абзацу – 0 pt, відступ знизу абзацу – 0 pt (PT Serif, 12).

Формули нумеруються послідовно арабськими цифрами в круглих дужках з правої сторони сторінки з вирівнюванням по правому краю.

Для набору формул бажано використовувати вбудований у MS Word редактор формул Equation 3.0 або MathType 3.0 – 6.6, налаштовані наступним чином: Text – PT Serif, 12 pt; Function – PT Serif, 12 pt; Variable – PT Serif, Italic 12 pt; L.C.Greek – Symbol, 12 pt; U.C.Greek – Symbol, 12 pt; Symbol – Symbol, 12 pt; Matrix/Vector – PT Serif, bold, 12 pt; Numbers – PT Serif, 12 pt. 

Розміри: Full – 12 pt; Subscript/Superscript – 70%; Sub- Subscript/Superscript – 50%; Symbol – 150%; Sub-Symbol – 100%.

10. Таблиця, без абзацного відступу, вирівнювання по правому краю, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між строчками – 1,1, відступ зверху абзацу – 0 pt, відступ знизу абзацу – 0 pt (PT Serif, 12).

11. Назва таблиці, без абзацного відступу, вирівнювання по правому краю, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між строчками – 1,2, відступ зверху абзацу – 0 pt, відступ знизу абзацу – 0 pt (PT Serif, 13).

12. Вміст таблиці, без абзацного відступу, вирівнювання по ширині, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між строчками – 1,1, відступ зверху абзацу – 0 pt, відступ знизу абзацу – 0 pt (PT Serif, 11).

13. Стаття закінчується висновками. Слово «Висновки» друкується без нумерації згідно правил оформлення «Назва розділу» п.5. Текст висновків, повинен відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій.

14. Література, без абзацного відступу, вирівнювання по ширині, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між строчками – 1,2, відступ зверху абзацу – 3 pt, відступ знизу абзацу – 3 pt (PT Serif 13, напівжирне написання, літери прописні).

15. Перелік літератури, без абзацного відступу, вирівнювання по ширині, лівий відступ – 0 см, правий відступ – 0 см, інтервал між строчками – 1,0, відступ зверху абзацу – 0 pt, відступ знизу абзацу – 1 pt (PT Serif, 11). 

Автоматичну нумерацію не використовувати, номери ставити вручну. Перелік літератури оформлюється згідно вимог ВАК.

16. References. Другий список літератури, який оформлюється за правилами транслітерації англійською мовою з української/російської мов.

Ресурс для транслітерації з російської мови – https://translate.meta.ua/translit/

Ресурс для транслітерації з української мови – http://ukrlit.org/transliteratsiia

17. У кінці статті вказується дата її надсилання у редакцію збірника. 

Рукописи, оформлені не належним чином, не приймаються до публікації.